S.D.Becerreá: Asamblea de Socios

A S.D.Becerreá comunica : que o vindeiro dia 11 de xuño se celebrará a

ASEMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS,
Lugar
Casa de Cultura

Hora:
21:30 h en primeira convocatoria
22:00h en segunda convocatoria.

Orde do dia:
1.Memoria do exercicio, rendicion de contas e aprobacion se procede
2. Presuposto para a temporada seguinte
3. Proxectos e propostas da directiva
4. Proposicion que formulen os socios, que deberán ir firmadas porlo menos polo 15% dos mesmos (36 neste caso)
5. rogos e preguntas
***** Dos 340 socios que hai, teñen dereito a voto 242. O resto non teñen dereito a voto por falta de pago ou por menor de idade

Novas: